Prof. Yingwu LUO's Group

Your Position:Prof. Yingwu LUO's Group > Student

  • Ph.D Candidate
Shuai Zhang, 2015
Shuai Zhang, 2015

11528040@zju.edu.cn

Thermoplastc elastomer with high dielectric constant

Jinwei Fang, 2015
Jinwei Fang, 2015

fangjw@zju.edu.cn

Synthesis and characterization of multiblock copolymer

Qing Xiang, 2014
Qing Xiang, 2014

11428047@zju.edu.cn

 Materials with structural colors

Difeng Wei, 2014
Difeng Wei, 2014

3100104145@zju.edu.cn

Binders for silicon anode in lithium ion battery

 

Chunmiao Xia, 2013
Chunmiao Xia, 2013

511404487@qq.com

Synthesis of SIS triblock copolymer latex via RAFT emulsion polymerization and its application for bitumen modification

Peile Xie, 2013
Peile Xie, 2013

xiepeile@zju.edu.cn

Transparent compliant electrodes for DE 

Hongze Li, 2013
Hongze Li, 2013

dunerhongze@126.com

Shape memory polymer

Kun Yan, 2011
Kun Yan, 2011

yankunlmm@hotmail.com

Synthesis of well-defined highly living high molecular weight polystyrene via RAFT emulsion polymerization

Jie Huang, 2010
Jie Huang, 2010

huangjiepolymer@163.com

RAFT emulsion polymerization to prepare ABS

Feizhou Wang, 2010
Feizhou Wang, 2010

wangfz@zju.edu.cn

RAFT emulsion polymerization to prepare SBS and its application in PA6

Yue Zhu, 2010
Yue Zhu, 2010

moon8842@126.com

RAFT emulsion polymerization of MMA and synthesis and properties of polar block copolymers

An-Ni Wang, 2009
An-Ni Wang, 2009

anny@zju.edu.cn

High internal phase emulsion polymerizaiton to prepare porous polymeric materials

 

 

  • Master Student
Fan Zhang, 2015
Fan Zhang, 2015

1013255870@qq.com

Research on the fiber-type lithium ion batteries

Ao Zhou, 2014
Ao Zhou, 2014

zhouaozack@163.com

Preparation and performance of flexible polymer lithium-ion batteries

Feixiang Zhang, 2014
Feixiang Zhang, 2014

zwing1016@zju.edu.cn

Printable conductive elastomer

Zhenan Zheng, 2013
Zhenan Zheng, 2013

zzn883@163.com

The structure and performance of gel polymer electrolyte used in lithium ion batteries

Lihong Li,2013
Lihong Li,2013

lilihong03@163.com

Research on the structure and performance of solid polymer electrolytes for lithium battery

Qichao Shao, 2013
Qichao Shao, 2013

shaoqichao0423@163.com

Permanent antistatic agent and the blends

Shumiao Zhao, 2013
Shumiao Zhao, 2013

zhaoshumiao@zju.edu.cn

 RAFT emulsion polymerization and properties of St/MeMBL-nBA-St/MeMBL triblock copolymer with homogeneous hard segment

Wei Sheng, 2010
Wei Sheng, 2010

shengwei316@163.com

Novel separator for Lithium ion battery

Jingang Meng, 2011
Jingang Meng, 2011

crystal_meng_1@126.com
Removal of  thioester group from polymers prepared by RAFT polymerizatoin

Shangyu Bi, 2011
Shangyu Bi, 2011

steve3073@zju.edu.cn

RAFT emulsion polymerization to prepare SBS

Xuesong Liu, 2009
Xuesong Liu, 2009

acedar@zju.edu.cn
RAFT emulsion polymerization to prepare hollow nanocapsule

Yunxiao Mei, 2009
Yunxiao Mei, 2009

21028015@zju.edu.cn
RAFT emulsion polymerization to prepare SIS

Shaohong Xu. 2010
Shaohong Xu. 2010

xsh_luomi@163.com

RAFT emlsion polymerization to prepare thermoplastic elastomers with high temperature resistance

Wang Zeng, 2009
Wang Zeng, 2009

20928059@zju.edu.cn

RAFT emulsion polymerization to prepare SBS

Zhengshang Li, 2009
Zhengshang Li, 2009

stirling@zju.edu.cn

RAFT emulsion polymerization to prepare block copolymer

  • Graduate