Prof. Tao XIE's Group

Your Position:Prof. Tao XIE's Group > Faculty

Jingjun Wu, PhD, Reasearch Associate


Research institute of Zhejiang University in Ningbo

Department of Chemical and Biological Engineering

Zhejiang University

38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China

Tel.: +86-571-87951689

Fax: +86-571-87951612

E-mail:  jingjun_wu@126.com

⾧1.jpg